Η ατυχία το ηθικόν
γυρέφκει να μου σπάσει
δουλειάν δεν εφοήθηκα
μα νιώθω πως στερήθηκα
της τύχης το μοιράσιν.

Φτώσια τζιαι καλοπέραση
εν κάτι πον’ ησμνείουν
για τον φτωχόν οι συφφορές
γλέντια, ππαράες τζιαι χαρές
εν μάλιν του πλουσίου.

Η τύχη μού εστέρησεν
καλοζωήν τζιαι γέλια
στη φτώσειαν να παιδεύκουμαι
με κάμνει τζι’ ονειρέφκουμαι
του άδη τα καντζιέλια.

Τύχη το δειν σου στους φτωχούς
ρίψε το σαν τη μάννα
τζιαι μεν τους κόφκεις την πνοήν
γιατί τζιαι τούτους στη ζωήν
εγέννησεν τους μάνα.

Λονδίνο
23.2.2002