Ο Έλληνας όπου τζι’ αν πάει
φίλοι μου για να δουλέψει
Αφρικήν ή Αυστραλίαν
δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι εν να προοδέψει.

Στη δουλειάν είμαστεν πρώτοι
πάνω στούτον τον ντουνιά
από αιώνες των αιώνων
την αζούλαν των προγόνων
έχουμεν κληρονομιάν.

Άμμο δούμεν συμπατριώτην κ
άπως για να προοδεύκει
αντί να χαρεί η καρκιά μας
η αζούλα στα μυαλά μας
αρκινά για να δουλεύκει.

Της αζούλας το σκουλούτζιν
τούτον το μυαλόν τρυπά το
συμπατριώτης αν προοδεύκει
το μυαλόν τρόπους γυρεύκει
να τον σύρει πάππο κάτω.

Πάνω στούτα είμαστεν πρώτοι,
με προνόμια τζιαι σκήπτρον
τούτες εν πικρές αλήθκειες,
αγαπητοί φίλοι τζιαι φίλες

πιάστε που τες Θερμοπύλες,
Κωνσταντινούπολην τζιαι Κύπρον
με ακόντια, κανόνια, με μασιήγκες τζιαι οβίδες
οπλισμένοι με αζούλαν επουλήσαμεν πατρίδες.

 

Sidney – Australia 11.4.2000