Στο δευτέριν της καρκιάς μου, έγραψα τ’ όνομαν σου
τζι’ ώσπου ζιω θα το φωνάζω
ότι θέλω να τζιοιτάζω
σαν πουλλίν στην αγγαλιά σου.

Της καρκιάς μου το δευτέριν εννά σου το κάμω δώρον
για να τόσιεις σύντροφόν σου
χώστο μέσα στο μυαλό σου
γιατ’ ενν’ της αγάπης φκιόρον.

Σαν τα μάθκια σου να γλέπεις, το δευτέριν της καρκιάς μου
γιατί έγραψα τζιειμέσα, μιαν ολόκληρη ζωή
να δκιαβάζεις ότι είσαι, του μυαλού η συντροφκιά μου
τζι’ ότι τίποτ’ εν θα αλλάξει ως την τελευταίον μου πνοήν.

Λονδίνο 17.7.1989