Είσαι της καρκιάς μου η σκέψη
του μυαλού μου η συντροφκιά
τού έρωτα μου η κάθε λέξη
της αγάπης μου η φωθκιά.

Είσαι ο ήλιος της ζωής μου
η αιτία του στεναγμού μου
είσαι η σκέψη της τζιεφαλής μου
το γιατροσόφιν κάθε καμού μου.

Εσούνι είσαι το παν για μένα
θαρκούμαι δίχα σου εννά χαθώ
πάνω σου όνειρα έχω χτισμένα
εσένα σκέφτουμαι όπου σταθώ.

Εσούνι είσαι τζιαι τι δεν είσαι
αναρωθκιούμαι μεσ’ τη ζωήν
μεσ’ την καρτούλλα σου
παλάτιν χτίσε
να μπαιννοφκαίννω νύχταν­πρωίν.

Είσαι η έμπνευση των ποιημά­των μου
είσαι του έρωτα το μονοπάτιν μου
η καθοδήγηση ούλλων των βημάτων μου
με λλία λόγια είσαι η αγάπη μου.