ΠΟΙΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΓΡΙΒΑ
ALBUM: ΜΕ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΑΣ ΜΟΥ ΤΑ ΦΤΕΡΑ
ΠΟΙΜΑ: Η ΕΠΗΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ

© Yiannis Grivas 2002 – All rights reserved.

Music by Zacharia “Sugar” Hajishacalli